Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 12:2     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
:: Giới thiệu >> Trung tâm đảm bảo chất lượng xét nghiệm và kiểm chuẩn
Trung tâm Đảm bảo chất lượng xét nghiệm và Kiểm chuẩn

 

1. Tên gọi:

     - Tên tiếng Việt: Trung tâm đảm bảo chất lượng xét nghiệm và kiểm chuẩn

     - Tên tiếng Anh: Center for Laboratory Quality Assurance and Calibration

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật việc thực hiện các hoạt động về đảm bảo chất lượng xét nghiệm, kiểm chuẩn thiết bị, an toàn sinh học, an ninh sinh học, an toàn hóa học, an toàn bức xạ phòng xét nghiệmcủa các cơ sở y tế tại khu vực miền Trung; giữ chủng vi sinh vật, cung cấp môi trường pha sẵn, khử nhiễm các dụng cụ bệnh phẩm, chai lọ thí nghiệm, chất thải lây nhiễm.

- Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ trong lĩnh vực được phân công.

- Phối hợp cung cấp dịch vụ, đào tạo và tư vấn kỹ thuật liên quan đến quản lý chất lượng, đảm bảo chất lượng, an toàn sinh học, an ninh sinh học phòng xét nghiệm; thử nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm định trang thiết bị phòng xét nghiệm, hóa chất, sinh phẩm, dịch vụ ngoại kiểm và thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Lãnh đạo:

- ThS. Viên Đại Phúc - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm

    Điện thoại: 0583 829542             Email: vdaiphuc@yahoo.com 

- ThS. Ngô Lê Thị Minh Tâm - Phó Giám đốc 

    Điện thoại: 0583 829542             Email: nlmtam@yahoo.com

4. Liên hệ:

- Tầng 2, tòa nhà B, số 8 đường Trần Phú, TP. Nha Trang. Điện thoại: 0583 829542