Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 13:12     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
:: Giới thiệu >> Phòng Tài chính - Kế toán
Phòng Tài chính kế toán

1. Tên gọi:

       - Tên tiếng Việt: Phòng Tài chính kế toán

       - Tên tiếng Anh: Department of Finance and Accounting

2. Chức năng nhiệm vụ: 

     - Đầu mối giúp Viện trưởng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: quản lý tài chính; dự toán, sử dụng ngân sách; tổ chức thu phí, giá dịch vụ y tế; chi trả lương, phụ cấp cho người lao động; quyết toán tài chính theo quy định của pháp luật.

     - Phối hợp xây dựng kế hoạch và triển khai, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án trong và ngoài nước; tài sản, vật tư, cơ sở hạ tầng, trang thiết bị.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Lãnh đạo:

- Trưởng phòng - Kế toán trưởng: ThS. Võ Chí Nam

           Điện thoại: 0914070682, Email: nampasteur@gmail.com

- Phó Trưởng phòng -  ThS. Đoàn Ngọc Vĩnh Hưng

           Điện thoại: 0983911511, Email: 

4. Liên hệ:

- Tầng 2, tòa nhà A, số 8 đường Trần Phú Nha Trang. 

- Điện thoại: (058) 3822706, Fax: (058) 3824058