Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 12:36     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
:: Giới thiệu >> Phòng Tổ chức Hành chính
Phòng Tổ chức - Hành chính

                            
1. Tên gọi:

Tên tiếng việt: Phòng Tổ chức - Hành chính

- Tên tiếng Anh: Department of Personnel and Administration

2. Chức năng và nhiệm vụ:

      - Đầu mối giúp Viện trưởng xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: tổ chức bộ máy, quản lý nhân lực, thi đua khen thưởng, hành chính, văn thư, lưu trữ, bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong cơ quan.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Lãnh đạo:

 

- Trưởng phòng: ThS. Phạm Hà Thanh

- Điện thoại: (0258) 3829536,   Email: hathanhpasteur@gmail.com,  thanh.phamha@ipn.org.vn

4. Liên hệ:

- Địa chỉ: Tầng trệt, Tòa nhà A, số 8 Trần Phú Nha Trang.

- Điện thoại: (0258) 3829536,  Fax: (0258 3824058),  Email: tccb@ipn.org.vn