Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 12:32     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
:: Giới thiệu >> Trung tâm dịch vụ y tế
Trung tâm Dịch vụ y tế

1. Tên gọi:

     - Tên tiếng Việt: Trung tâm Dịch vụ y tế

     - Tên tiếng Anh: Medical Service Center

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ quy định tại Khoản 4, Điều 7 của Quyết định số 5334/QĐ-BYT ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Pasteur Nha Trang trực thuộc Bộ Y tế.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Lãnh đạo:

- Giám đốc Trung tâm: ThS. Phan Vũ Tiên

 Điện thoại:                Email: phanvutienpas@gmail.com

- Phó Giám đốc Trung Tâm: BS, CK1 Huỳnh Ngọc Bình

     Điện thoại:                  Email: binhpasteurnt@gmail.com

4. Liên hệ:

- Tầng 2, tòa nhà B, số 8 đường Trần Phú, TP. Nha Trang.

     Điện thoại: