Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 12:46     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
:: Giới thiệu >> Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm
Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm

1. Tên gọi:

     - Tên tiếng Việt: Khoa phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

     - Tên tiếng Anh: Department for Infectious Disease Control and Prevention

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: Chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới, kiểm tra, giám sát, hỗ trợ kỹ thuật việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh lây truyền từ động vật sang người, bệnh mới nổi; theo dõi din biến, dự báo tình hình dịch, bệnh; đáp ứng tình trạng khn cấp về dịch, bệnh và các sự kiện về y tế công cộng; sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế, tiêm chủng tại 11 tỉnh khu vực miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận (sau đây gọi tắt là khu vực miền Trung).

- Phối hợp cung cấp thông tin, truyền thông; giám sát tác nhân gây bệnh, các yếu tố nguy cơ; điều trị dự phòng và quản lý sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế; ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật liên quan; tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Lãnh đạo:

- Trưởng Khoa: ThS, BS. Hoàng Tiến Thanh  

          Điện thoại:               Email: thanh71pas@gmail.com

- Phó Trưởng khoa: ThS, BS. Đào Thế Anh

          Điện thoại:               Email: dr.daotheanh@gmail.com

4. Liên hệ:

- Tầng 3, tòa nhà A, số 8 đường Trần Phú, TP. Nha Trang.

-  Điện thoại: