Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 13:24     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
:: Giới thiệu >> Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ Viện Pasteur Nha Trang

 

Chức năng:

       Viện Pasteur Nha Trang có chức năng tổ chức triển khai các hoạt động và chương trình, dự án thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng tại các tỉnh khu vực miền Trung từ Quảng Bình đến Bình Thuận; nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế, chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới và hp tác quốc tế về lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng; tổ chức cung cấp các dịch vụ về y tế công cộng, y tế dự phòng đáp ứng nhu cầu xã hội theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

1)   Tổ chức, triển khai các hoạt động và chương trình, dự án thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng tại khu vực miền Trung.

a)   Tổ chức, hướng dẫn triển khai, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và phòng, chống các bệnh không lây nhiễm trong khu vực miền Trung.

-       Tổ chức thực hiện giám sát thường xuyên, giám sát trọng điểm các bệnh truyền nhiễm trong khu vực được phân công theo quy định;

-       Tổ chức thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định; quản lý, phân tích số liệu báo cáo, giám sát đế đánh giá tình hình bệnh truyền nhiễm trong khu vực được phân công;

-       Tổ chức, chỉ đạo, triển khai các hoạt động điều tra, xác minh, xử lý dịch/ổ dịch theo quy định; tổ chức, triển khai các đội đáp ứng nhanh phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; theo dõi và báo cáo diễn biến tình hình dịch/ dịch bệnh truyền nhiễm trong khu vực được phân công theo quy định;

-       Tổ chức, chỉ đạo, triến khai, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chng các bệnh không lây nhiễm tại khu vực được phân công;

-       Tham gia xây dựng các quy trình, quy chuẩn kỳ thuật quốc gia, hướng dẫn kỳ thuật quốc gia, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực về kiểm soát bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm.

b)   Tổ chức, chỉ đạo, triển khai các hoạt động giám sát, phòng chống các loại côn trùng, động vật truyền bệnh cho người tại khu vực được phân công.

c)    Tổ chức, chỉ đạo, triển khai và giám sát các hoạt động kiểm dịch y tế biên giới tại khu vực miền Trung.

d)   Quản lý và tố chức vận hành văn phòng đáp ứng khấn cấp sự kiện y tế công cộng tại khu vực miền Trung (EOC) theo quy định; tham gia phòng chống thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, tai nạn thương tích tại khu vực được phân công.

e)   Quản lý, giám sát, đánh giá các vấn đề sức khỏe cộng đồng và các yếu t nguy cơ sức khỏe; t chức triến khai các hoạt động can thiệp nhằm nâng cao sức khoẻ cộng đồng tại khu vực miền Trung.

f)    T chức, chỉ đạo, triển khai và giám sát các hoạt động của các dự án và chương trình mục tiêu y tế - dân số tại khu vực miền Trung.

g)   T chức thực hiện các hoạt động giám sát dinh dưỡng, xây dựng cơ sở dữ liệu dịch tễ học về dinh dưỡng trong khu vực được phân công; hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát các hoạt động chuyên môn về phòng, chống rối loạn dinh dưỡng, rối loạn vi chất dinh dưỡng; dinh dường tiết chế, dinh dường trong phòng, chống các bệnh không lây nhiễm; cải thiện tình trạng dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, dinh dưỡng cộng đồng; phối hợp thực hiện các hoạt động nâng cao tầm vóc và thể trạng con người Việt Nam.

h)   T chức thực hiện và hướng dẫn, kiếm tra, giám sát hoạt động quan trc môi trường, quan trắc môi trường lao động, đánh giá, kiếm soát, phòng, chống các yếu tố có hại tại nơi làm việc, các yếu tố nguy cơ ô nhiễm môi trường, biến đi khí hậu tác động tới sức khỏe cộng đồng; quản lý vệ sinh lao động, khám sức khongười lao động, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, quản lý sức khỏe và phòng, chng bệnh nghề nghiệp cho người lao động; hoạt động bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế; hoạt động bảo đảm chất lượng nước ăn uổng và nước sinh hoạt; bảo đảm vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình; bảo đảm vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa táng theo quy định của pháp luật.

i)     Thực hiện kiêm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phấm; thực hiện kiểm tra nhà nước về thực phẩm nhập khẩu trong khu vực được phân công; thực hiện chứng nhận hợp quy về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm, thực phẩm theo sự chỉ định của bộ, ngành quản lý; thực hiện giám sát chủ động, đánh giá nguy cơ về an toàn thực phẩm; phối họp thực hiện các hoạt động phòng, chống ngộ độc thực phẩm; tham gia thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; tham gia xây dựng các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn Việt Nam, các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phàm.

j)    Thực hiện các xét nghiệm y sinh phục vụ công tác khám, chăm sóc sức khỏe ban đầu, sàng lọc, phát hiện các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm và các xét nghiệm theo lĩnh vực chuyên môn được phân công; to chức thực hiện và hướng dẫn, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn sinh học, an ninh sinh học, an toàn hóa học, an toàn bức xạ phòng xét nghiệm và đảm bảo chất lượng xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế và quy định của pháp luật.

k)   Tham gia trin khai các hoạt động phòng, chống kháng thuốc, kháng hóa chất và hệ thống giám sát kháng thuốc trong cộng đồng.

l)     Tư vấn và đề xuất với Bộ Y tế về các chiến lược và biện pháp y học dự phòng trong giám sát, phòng, chống dịch, bệnh và các vấn đề y tế công cộng.

m)  Truyền thông giáo dục sức khỏe:

-       Nghiên cứu xây dựng các nội dung, hình thức và phương pháp truyền thông giáo dục về phòng chống các bệnh hay gặp, phổ biến trong khu vực phù họp và có hiệu quả;

-       Phối họp với các cơ quan truyền thông đại chúng, các cơ quan, ban, ngành của Trung ương, địa phương và các cơ quan có liên quan đe tiến hành công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ cho nhân dân về các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, các vấn đề y tế công cộng khác và các biện pháp phòng, chống trong khu vực miền Trung.

2)   Hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ

-       Nghiên cứu dịch tễ học: Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ, yếu tố nguy cơ, dự báo dịch của những bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm nguy hiểm và mới nảy sinh, các vấn đề y tế công cộng khác để đề xuất các biện pháp phòng, chống. Nghiên cứu mô hình bệnh tật và những yếu tố ảnh huởng đến sức khỏe cộng đồng để xây dựng mô hình can thiệp nhằm cải thiện sức khởe cộng đồng;

-       Nghiên cứu vi sinh y học, côn trùng y học, miễn dịch học và sinh học liên quan đến dịch, bệnh: xác định các tác nhân gây bệnh, đánh giá mức độ an toàn sinh học; nghiên cứu về miễn dịch học và sinh học phân tử, đáp ứng miễn dịch và sự thay đổi về miễn dịch học, di truyền học đối với các bệnh, dịch và các bệnh phổ biến (bao gồm cả bệnh truyền nhiễm và bệnh không lây nhiễm);

-       Nghiên cứu áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh phù hợp với đặc điểm cộng đồng dân cư, điều kiện địa lý, sinh thái trong khu vực;

-       Nghiên cứu, điều tra về sức khỏe môi trường, sức khoẻ lao động, sức khỏe học đường, bệnh nghề nghiệp, an toàn thực phẩm, dinh dưỡng, hóa chất, độc tố, đề xuất các biện pháp nhằm bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cộng đồng;

-       Nghiên cứu ảnh hưởng của các điều kiện kinh tế, xã hội, thảm họa, di biên động dân cư, trình độ dân trí và các bệnh tật mới xuất hiện ảnh hưởng đên sức khỏe cộng đồng để đề xuất các biện pháp phòng chống;

-       Triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyên giao công nghệ sản xuất các vắc xin, chế phẩm sinh học, hóa học và các sinh phẩm xét nghiệm chân đoán khác;

-       Triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyên giao công nghệ đánh giá, thử nghiệm các hóa chất diệt véc tơ, diệt côn cùng, diệt vi khuẩn, diệt ký sinh trùng gây, truyền bệnh;

-       Triển khai các hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyên giao công nghệ đánh giá thử nghiệm, khảo nghiệm, hiệu chuẩn, kiếm định trang thiết bị phòng xét nghiệm, đảm bảo chất lượng xét nghiệm theo quy định của pháp luật;

-       Triển khai nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuộc lĩnh vực chuyên môn theo phân công, phân cấp và theo qui định của pháp luật.

3)   Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực và chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới:

a)   Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế:

-       Tổ chức đào tạo liên tục, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn, cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng cho cán bộ, viên chức y tế theo quy định của pháp luật;

-       Là cơ sở đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe; tham gia với các cơ sở đào tạo trong đào tạo các chuyên ngành y học dự phòng, y tế công cộng và các chuyên ngành phù hợp khi được cấp có thm quyền cho phép theo quy định của pháp luật;

-       T chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng.

b)   Chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới:

-       Chỉ đạo về chuyên môn, kỹ thuật trong việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động giám sát, phòng, chống các bệnh, dịch, các chương trình, dự án về y tế dự phòng, y tế công cộng, an toàn thực phẩm trong khu vực được phân công;

-       Hướng dẫn, tư vấn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các quy trình chuyên môn, kỹ thuật và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát, phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, giám sát, phòng chống bệnh không lây nhiễm; về tiêm chủng; về xét nghiệm y sinh học, bảo đảm an toàn sinh học, an ninh sinh học, an toàn hóa học, an toàn bức xạ trong phòng xét nghiệm; đảm bảo chất lượng xét nghiệm của các cơ sở y tế tại khu vực miền Trung;

-       Tham gia đánh giá, thẩm định, chứng nhận năng lực chuyên môn, kỹ thuật các cơ sở y tế chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

4)   Cung cấp các dịch vụ về y tế dự phòng, y tế công cộng đáp ứng nhu cầu xã hội khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

a)   Tổ chức cung cấp dịch vụ về y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và khám, sàng lọc, phát hiện bệnh sớm, quản lý, điều trị dự phòng các bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm cho cá nhân, tô chức có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

b)   Cung cấp dịch vụ khám, phát hiện và xử trí một số bệnh thông thường phục vụ nhu cầu phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu nhân dân, xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng; ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để tổ chức thực hiện các dịch vụ y tế phù hợp với lĩnh vực chuyên môn theo quy định của pháp luật.

c)    Cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường, quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám, tư vấn, phát hiện nghề nghiệp, lập hồ sơ sức khỏe người lao động, cấp chứng chỉ, chứng nhận về chuyên môn y tế lao động cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của cấp có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

d)   Cung cấp dịch vụ tư vấn và tiêm vắc xin phòng bệnh.

e)   Cung cấp dịch vụ khám, tư vấn dinh dưỡng cho các cá nhân có nhu cầu.

f)    Cung cấp dịch vụ xét nghiệm cơ bản, xét nghiệm chuyên sâu (ở người, thực phẩm, nguồn nước, môi trường...), các kỹ thuật miễn dịch học, sinh học phân tử theo quy định của pháp luật.

g)   Cung cấp dịch vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm theo yêu cầu của cá nhân, t chức theo quy định của pháp luật.

h)   Cung cấp các dịch vụ tư vấn, phòng và diệt các véc tơ, côn trùng, ký sinh trùng, vật chủ trung gian truyền bệnh, thực hiện các dịch vụ khảo nghiệm đánh giá hiệu lực và tính an toàn của các hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, thực hiện thử nghiệm hiệu quả và tính an toàn của chế phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật.

i)     Cung cấp các chế phẩm sinh học, hóa học, các sinh phâm xét nghiệm chẩn đoán, các vật liệu thử nghiệm chuẩn theo quy định của pháp luật.

j)    Cung cấp các dịch vụ thử nghiệm, khảo nghiệm, hiệu chuẩn, kiểm định trang thiết bị phòng xét nghiệm, kiểm nghiệm/kiếm tra chất lượng trang thiêt bị y tế, hóa chất, sinh phẩm và dịch vụ ngoại kiểm khi có đủ điều kiện và được cấp có thẩm quyền cho phép.

k)   Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ, chuyến giao kỹ thuật chuyên môn, chuyên giao công nghệ thuộc lĩnh vực y tế dự phòng và y tế công cộng; ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học vào việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm dinh dường, thực phẩm bào vệ sức khỏe cho các tố chức, cá nhân có nhu cầu đặt hàng theo quy dịnh của pháp luật.

l)     Nuôi, trồng, cung cấp động vật, thực vật chuẩn phục vụ cho các hoạt động nghiên cứu, kiếm định, kiếm nghiệm và dịch vụ thuộc lĩnh vực được giao.

m)  Đào tạo và cp chứng nhận trong lĩnh vực chuyên ngành đuợc phân công theo quy định của pháp luật; thực hiện chương trình đào tạo trong và ngoài nước theo đặt hàng, đáp ứng nhu cầu xã hội.

n)   Tham gia đấu thầu thực hiện các hợp đồng cung ứng hàng hóa, dịch vụ phù hợp với lĩnh vực hoạt động chuyên môn của Viện.

o)   Tổ chức các hoạt động liên doanh, liên kết và dịch vụ khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện theo yêu cầu.

p)   Tư vấn các vấn đề khác thuộc lĩnh vực chuyên ngành, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Viện và quy định của pháp luật.

5)   Hợp tác quốc tế

a)   Thực hiện việc hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, cá nhân trong khu vực và trên thế giới về lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng và giám sát dịch bệnh, kiếm dịch biên giới.

b)   Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chuơng trình, dự án hợp tác quôc tế về y tế.

c)    Khai thác nguồn viện trợ của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài để đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, xây dựng cơ bản và cung cấp trang thiết bị của Viện theo quy định của pháp luật.

d)   T chức và phối hợp tổ chức các khoá đào tạo, hội thảo và hội nghị khoa học quốc tế chuyên ngành song phương và đa phương.

e)   Trao đối cán bộ khoa học và thông tin khoa học chuyên ngành.

6)   Quản lý đơn vị

a)   Xây dựng và triển khai quy chế hoạt động của Viện theo qui định của pháp luật.

b)   Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của đơn vị, quản lý tổ chức cán bộ, công chức, biên chế, tiền lương, tài sản, tài chính, vật tư thiết bị của Viện theo quy định của Nhà nước.

c)    T chức thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về thu, chi ngân sách của Viện, hạch toán thu, chi theo qui định của Luật Ngân sách, Luật Kế toán hiện hành.

d)   Triển khai các dịch vụ khoa học kỹ thuật, phát triển các dự án hợp tác trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật để hỗ trợ hoạt động chuyên môn, tăng thêm nguồn thu kinh phí cho Viện và cải thiện đời sống cho công chức, viên chức của Viện.

e)   Thực hiện chế độ báo cáo về mọi hoạt động của Viện theo qui định.

7)   Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ Y tế giao.