Thứ Năm, ngày 20 tháng 6 năm 2024 | 9:35     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
Xét nghiệm thực phẩm
Quyết định số 918.2022/QĐ-VPCNCL ngày 25/11/2022 Văn phòng Công nhận Chất lượng - Bộ Khoa học công nghệ
Cập nhật: 06/01/2023
[xem ... ]
Các tin khác:
 Quyết định 2084/QĐ-BCT ngày 07/10/2022 về việc chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ nhà nước về an toàn thực phẩm (06/01)
 Giấy chứng nhận số 1256/TĐC-HCHQ ngày 18/5/2022 do Tổng cục Đo lường chất lượng cấp về việc đăng ký hoạt động thử nghiệm (06/01)
 Quyết định 2084/QĐ-BCT ngày 07/10/2022 của Bộ Công thương,về việc Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về ATTP (10/12)
 Danh mục các xét nghiệm Hoá lý - Vi sinh thực phẩm (08/10)
 Quyết định số 962/QĐ-BCT ngày 18/04/2019 Chỉ định cơ sở Kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về An toàn thực phẩm (08/10)
 Giấy chứng nhận số 1814/TĐC-HCHQ Đăng ký hoạt động thử nghiệm của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký ngày 14/6/2021 (07/10)
 Quyết định số 76/QĐ-ATTP ngày 16/3/2021 của Cục An toàn thực phẩm, Chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm (22/09)
 Giấy chứng nhận hoạt động thử nghiệm ngày 06/8/2021 của Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng (22/09)
 Quyết định số 928.2020/QĐ-VPCNCL ngày 26/11/2020, Công nhận phòng thí nghiệm Trung tâm kiểm nghiệm An toàn thực phẩm khu vực miền Trung (16/09)
 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm số 1281/TĐC-HCHQ ngày 04/5/2020 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng cấp (16/09)