Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 13:59     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
:: Giới thiệu >> Trung tâm Đào tạo - Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
Trung tâm Đào tạo - Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

1. Tên gọi:

     - Tên tiếng Việt: Trung tâm Đào tạo – Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế

     - Tên tiếng Anh: Center for Training, Research Management and International Cooperation

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và báo cáo hoạt động về:

+ Đào tạo liên tục, đào tạo thực hành, truyền thông, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực y tế dự phòng, y tế công cộng và các lĩnh vực phù hợp theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý thư viện, nhà Truyền thống, bảo tàng Yersin.

- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước cung cấp dịch vụ khoa học công nghệ, chuyển giao kỹ thuật chuyên môn, ứng dụng kết quả nghiên cứu, dịch vụ đào tạo.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Lãnh đạo:

 - Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm: TS. Lê Quốc Phong

          Điện thoại: 0935378301,    email:lequocphong2004@yahoo.com

4. Liên hệ:

- Số 8 đường Pasteur, TP. Nha Trang.

-  Điện thoại: