Thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 năm 2024 | 13:54     Liên hệ  | Email cơ quan  | In hóa đơn   | vOffice  English
:: Giới thiệu >> Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ
Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ

1. Tên gọi:

     - Tên tiếng Việt: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ

     - Tên tiếng Anh: Department of Planning and General Management

2. Chức năng nhiệm vụ:

- Đầu mối giúp Viện trưởng xây dựng quy hoạch, đề án phát triển, tổ chức thực hiện và báo cáo các hoạt động: kế hoạch định kỳ, đột xuất, kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát; quản lý cơ sở hạ tầng và vật chất kỹ thuật; thu thập, phân tích, tổng hợp, lưu trữ và quản lý các thông tin, dữ liệu liên quan theo quy định của ngành; ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; quản lý phương tiện đi lại, cơ sở Suối Dầu; tổ chức các hoạt động đấu thầu, mua sắm tài sản, mua bán hàng hóa; nhận và cấp phát hàng hóa, vắc-xin, sinh phẩm, hóa chất; quản lý tài sản; thực hiện công tác vệ sinh môi trường.

- Phối hợp lập dự toán và phân bổ kinh phí được phê duyệt; kiểm tra, thẩm định tính pháp lý của các loại hợp đồng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

3. Lãnh đạo:

- Trưởng phòng: ThS. Đoàn Thị Thanh Thủy  

         Điện thoại: (0258) 3827570,    Email: doanthuy2504@gmail.com 

- Phó trưởng Phòng: CN. NGuyễn Đại Ninh

          Điện thoại:                              Email: daininh16@gmail.com

4. Liên hệ:

- Tầng 2, tòa nhà A, số 8 đường Trần Phú Nha Trang.

-  Điện thoại: (0258) 3811510, Fax: (0258) 3827570