Thứ Tư, ngày 22 tháng 1 năm 2020 | 18:0 Liên hệ  | Email cơ quan  
:: Giới thiệu >> Hội đồng Khoa học và Công nghệ
Hội đồng Khoa học và Công nghệ năm 2019

 Theo Quyết định 2109/QĐ-IPN ngày 9/10/2019, Hội đồng Khoa học và Công nghệ gồm:

1. Hội đồng Khoa học và Công nghệ:

STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ Hội đồng
01 TS. Đỗ Thái Hùng Viện trưởng Chủ tịch
02 ThS. Lê Xuân Huy Phó Viện trưởng Phó Chủ tịch
03 ThS. Trịnh Thị Bích Thủy GĐ Trung tâm Đào tạo Ủy viên, Thư ký
04 TS. Viên Quang Mai Viên chức Ủy viên
05 ThS. Huỳnh Thị Kim Mai Phó Trưởng Khoa Vi rút Ủy viên
06 ThS. Hồ Văn Quốc Trưởng Khoa Sức khỏe Môi trường- HĐ Ủy viên
07 ThS. Lê Quốc Phong Phó Giám đốc TTKN ATVSTP Ủy viên
08 ThS. Nguyễn Thành Đông Phụ trách Khoa KSVTTB-KD Ủy viên
09 ThS. Đỗ Mạnh Hùng Cán bộ hợp đồng Ủy viên

2. Ban thư ký:

 STT Họ và tên Chức vụ Chức vụ Ban thư ký
01 ThS. Nguyễn Văn Tuyên  VC Trung tâm Đào tạo Thư ký hành chính