Thứ Sáu, ngày 17 tháng 9 năm 2021 | 3:42 Liên hệ  | Email cơ quan  
Kiến thức phòng chống HIV/AIDS
Những người sống với HIV cần biết gì về HIV và Covid-19
Cập nhật: 01/04/2020

Covid-19 là một căn bệnh nghiêm trọng và người sống với HIV nên thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa được khuyến nghị để giảm phơi nhiễm ...

[xem ... ]
Các tin khác: